Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LXII Sesja Rady Gminy Rędziny
22 sierpnia 2023, 16:24

LXII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) informuję, że w dniu  dzień 29 sierpnia 2023 roku (tj. wtorek ) o godz. 15,30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności nr 126, odbędzie się  LXII Sesja Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXI sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny w 2023 roku na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rędziny Okupniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rędziny Kolonia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 15. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 16. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 17. Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Wyniki RG-380-LXII-2023

Wyniki RG-381-LXII-2023

Wyniki RG-382-LXII-2023

Wyniki RG-383-LXII-2023

Wyniki RG-384-LXII-2023

Wyniki RG-385-LXII-2023

Wyniki RG-386-LXII-2023

Wyniki RG-387-LXII-2023

Wyniki RG-378-LXII-2023

Wyniki RG-379-LXII-2023


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn