Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Zajęcia „Kuchcikowo” w Centrum Usług Społecznościowych
12 kwietnia 2022, 10:57

Zajęcia „Kuchcikowo” w Centrum Usług Społecznościowych

Projekty Unijne i inne

kuchcikowo 6

flagi

W ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych
w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych” Zajęcia „Kuchcikowo” odbywają się raz w tygodniu dla każdej z grup. Dla pierwszej grupy zajęcia odbywają się we wtorki, natomiast dla drugiej w czwartki. Dzieci uczestniczące w zajęciach mają okazję nabyć umiejętności gastronomicznych.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób z terenu Gminy Rędziny poprzez wsparcie działalności nowej świetlicy środowiskowej i prowadzonych tam zajęć (w tym rozwijających kluczowe kompetencje) z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ostatecznym celem działań w tym zakresie będzie doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie integracji społecznej i edukacji. Działania społeczne będą miały też decydujące znaczenie z perspektywy dokonywanych zmian infrastrukturalnych warunkując ich trwałość i akceptację przez mieszkańców Gminy Rędziny zwłaszcza zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Co jest zgodne ze STRATEGIĄ ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.

W celu realizowania zajęć do Centrum Usług Społecznościowych zakupiono gofrownice, naleśnikarki, opiekacze, urządzenia do wypieku donutów, roboty kuchenne, warniki, blendery, garnki, zastawy stołowe, sztućce oraz formy do pieczenia.

Przewidziane w ramach projektu działania będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania: 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Realizacja projektu ruszyła 1 grudnia 2021 r. i potrwa do końca czerwca 2023 r. Wartość projektu to 308 507,50 zł, w tym 286 911,97 zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Ogółem wartość docelowa 15.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie Ogółem wartość docelowa 15

Wskaźniki rezultatu:

Wskaźniki kluczowe Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Ogółem wartość docelowa 15

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu Ogółem wartość docelowa 15

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn