Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny
27 stycznia 2022, 11:52

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tj. Dz. U. z 2021,poz.1372) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 02 lutego 2022 roku (tj. środa)  o godz. 16.00 łączone posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny i Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1. Omówienie zagadnienia budowy magazynu paliw alternatywnych w Zakładzie Cementownia Rudniki.
2. Omówienie problemu zbiórki odpadów w Rudnikach przy ul. Fabrycznej.
3. Zaopiniowanie dzierżawy części (pow. 16,00 m2) działki oznaczonej nr ewid. 1277 obręb Rędziny Okupniki położonej w Rędzinach przy ul. Działkowiczów 3 z przeznaczeniem na punkt składowania odpadów (śmietnik), na czas nieoznaczony.
4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

5. Zaopiniowanie nabycia w drodze darowizny działek gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1076 i 985, położonymi w obrębie Rędziny Okupniki, przeznaczonych w MPZP pod drogę dojazdową – symbol 8KDD.
6. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 01 lutego 2022 r.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2022 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn