Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny
20 maja 2021, 15:13

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Termomodernizacja budynków GOK i GZK z unijnym wsparciem

Gmina Rędziny podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  WSL 2014-2020.

logotypUE

Prace termomodernizacyjne we wspomnianych budynkach gmina zapowiadała już kilka lat temu, podkreślając jednak, że będzie starała się pozyskać dofinansowania na pokrycie większości kosztów. I ten cel osiągnęła, choć trochę to trwało z przyczyn niezależnych od naszego samorządu. Wsparcie zostało przyznane, a umowa o dofinansowanie podpisana w 2020 r.

Dzięki temu pod koniec grudnia ubiegłego roku urząd gminy mógł ogłosić przetarg na roboty budowlane. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań. Pierwsze obejmuje termomodernizację budynku Gminnego Zakładu Komunikacji przy ul. Dworcowej w Rudnikach. Przewidziano tu docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, posadzek i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. oraz oświetlenia i instalacji elektrycznej. Ponadto w zakresie prac znalazła się budowa instalacji c.w.u., budowa kotłowni gazowej, a także roboty demontażowe.

W przypadku zadania nr 2, czyli termomodernizacji budynku GOK w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 17, zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu, częściową wymianę stolarki, budowę pochylni dla niepełnosprawnych i monitoringu oraz wymianę pokrycia dachowego.

Realizacja obu zadań zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

Inwestycje będą dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla: -osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; – działanie: 4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej — Regionalne Inwestycje Terytorialne.

 

1. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej

2. Nazwa beneficjenta: Gmina Rędziny

3. Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

4. Okres realizacji: 2017 – 2021 (od daty przygotowania dokumentacji do zakończenia robót)

5. Krótki opis projektu: Projekt zakłada kompleksową termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny, tj. Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach (w zakresie: docieplenia przegród, wymiany stolarki, instalacji c.o. i c.w.u., oświetlenia na energooszczędne i źródła ciepła) oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej stanowiącego filię GOK z siedzibą w Rędzinach (w zakresie: docieplenia przegród). Jednocześnie inwestycja przewiduje wykonanie prac budowlano-remontowych stanowiących koszt niekwalifikowany projektu.

6. Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rędziny: Gminnego Zakładu Komunalnego w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej.
Korzyści/oddziaływanie projektu:
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń́ do atmosfery (w tym: CO2 i PM10),
• polepszenie warunków pracy i komfortu użytkowników obiektów,
• wzrost efektywności energetycznej obiektów, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną, pierwotną i końcową,
• poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii (oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego),
• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia,
• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków (zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia),
• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,
• poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania

7. Wartość całkowita projektu / koszty kwalifikowane: 494 836,05 zł / 284 297,78 zł. Dofinansowanie z RPO WSL (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 241 653,11 zł – 85% kosztów kwalifikowanych.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn