Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Świetlica i atrakcyjne zajęcia w Centrum Usług Społecznościowych
18 listopada 2021, 09:06

Świetlica i atrakcyjne zajęcia w Centrum Usług Społecznościowych

EFS Inwestycje i remonty

flagi

Dzięki unijnemu dofinansowaniu pozyskanemu przez naszą gminę, do 2023 r. realizowany będzie projekt pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych”. Powstanie m.in. świetlica dla dzieci i młodzieży oraz organizowane będą ciekawe zajęcia.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób z terenu Gminy Rędziny poprzez wsparcie działalności nowej świetlicy środowiskowej i prowadzonych tam zajęć (w tym rozwijających kluczowe kompetencje) z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ostatecznym celem działań w tym zakresie będzie doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie integracji społecznej i edukacji. Działania społeczne będą miały też decydujące znaczenie z perspektywy dokonywanych zmian infrastrukturalnych warunkując ich trwałość i akceptację przez mieszkańców Gminy Rędziny zwłaszcza zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Co jest zgodne ze STRATEGIĄ ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Urząd Gminy Rędziny oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach ogłosiły już nabór uczestników i uczestniczek do udziału w projekcie, który będzie realizowany w przebudowanym i rozbudowanym niedawno budynku po byłym przedszkolu przy ul. Wolności. Główne cele to wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Przewidziane w ramach projektu działania będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania: 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Unijne wsparcie pomoże w utworzeniu świetlicy dla dzieci i młodzieży, która zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć. Czynna będzie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00.

– Dzieci będą miały w niej zapewniony pobyt i opiekę po zajęciach, będą mogły razem się spotkać oraz rozwijać swoje zainteresowania, odrabiać lekcje, korzystać z pomocy oraz sprzętu zakupionego w ramach projektu. Opiekę nad dziećmi będzie sprawowała wykwalifikowana kadra z wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi  – mówi wójt Paweł Militowski.

Ponadto zaplanowano organizację zajęć dodatkowych – „Kuchcikowo” (raz w tygodniu po 2 godziny) oraz „Koło Filmowo – dziennikarskie” (również raz w tygodniu po 2 godziny). Zatrudniony będzie psycholog, który będzie prowadził działania zarówno indywidualne, jak i grupowe – w zależności od zgłaszanych potrzeb, udzielając pomocy psychologiczno–pedagogiczno-wychowawczej.

Realizacja projektu ruszyła 1 grudnia 2021 r. i zakończyła się 30 czerwca 2023 r. Wartość projektu to 308 507,50 zł, w tym 262 231,37 zł wkładu Funduszu Europejskich.

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Ogółem wartość docelowa 23.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie Ogółem wartość docelowa 23.

Wskaźniki rezultatu:

Wskaźniki kluczowe Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Ogółem wartość docelowa 15

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu Ogółem wartość docelowa 15

Beneficjent Gmina Rędziny wraz z Realizatorem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, iż rzeczowa realizacja projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych” została zakończona. Jednocześnie informujemy, zgodnie z Regulaminem Konkursu Gmina Rędziny wraz z Realizatorem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rędzinach zobowiązuje się do utrzymania utworzonych 15 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu w okresie trwałości projektu. Jednocześnie informacja ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rędziny.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn