Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych
27 czerwca 2019, 18:49

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

flagi

W dniu 27 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski oraz Skarbnik Gminy Rędziny Aneta Pasieka podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych”. Projekt realizowany będzie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dot. rozbudowy, przebudowy i adaptacji zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem niezbędnego wyposażenia. W wyniku realizacji inwestycji powstanie budynek służący aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Rędziny, poprzez stworzenie Centrum Usług Społecznościowych, a Beneficjent będzie posiadał bazę infrastrukturalną do realizacji projektów EFS.

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Rędziny poprzez rozbudowę, adaptację i doposażenie zdegradowanego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach. Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie warunków i poprawy dostępności różnorodnych usług społecznych mających na celu zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób stanowiących grupę docelową, w ramach projektu komplementarnego realizowanego z EFS.

Całkowita wartość projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia  i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych”  to 2 879 900,00 zł. Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 683 033,47zł


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn