Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Niespodzianka dla rodziców! Rubryka dla maluszków w „Kurierze Rędzińskim”
5 czerwca 2024, 14:30

Niespodzianka dla rodziców! Rubryka dla maluszków w „Kurierze Rędzińskim”

baby 784609 1280

Mamy niespodziankę dla rodziców. W każdym kolejnym numerze „Kuriera Rędzińskiego” zarezerwujemy miejsce na specjalną rubrykę „Witamy na świecie”. Chcemy zamieszczać w niej zdjęcia nowo narodzonych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Rędziny.

Drodzy rodzice, jeśli zatem chcecie mieć pamiątkę w postaci fotografii swojego dziecka na stronach „Kuriera Rędzińskiego”, przyślijcie nam zdjęcie, podając imię i nazwisko córki/syna, wagę, wzrost i datę urodzenia.

Zdjęcia należy przesyłać na adres promocja@redziny.pl

Czekamy na zdjęcia Mieszkanek i Mieszkańców gminy Rędziny urodzonych w 2024 roku.

 

 

Prosimy także o dołączenie oświadczenia o treści:

 

Oświadczenie

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację zdjęcia zawierającego wizerunek mojej córki / mojego syna (imię i nazwisko) w jednym wydaniu „Kuriera Rędzińskiego”, w rubryce „Witamy na świecie”. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wydanie „Kuriera Rędzińskiego” zostanie umieszczone na stronie internetowej www.redziny.pl oraz na gminnym profilu Facebook. Wyrażam zgodę na opatrzenie wizerunku dziecka jego imieniem                                  i nazwiskiem. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i zostaje udzielona nieodpłatnie. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną przedstawioną przez Gminę Rędziny w związku z pozyskaniem danych osobowych moich i mojego dziecka”.

……………………………………                         ……………………………….

miejscowość i data                                                                                podpis

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                                z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny, 
    ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl .
  • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail inspektor@odocn.pl ,tel. 602762036.
  • Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i wizerunku będą przetwarzane w celu ich publikacji w jednym wydaniu „Kuriera Rędzińskiego”, w rubryce „Witamy na świecie”, które zostanie umieszczone na stronie internetowej www.redziny.pl oraz na gminnym profilu Facebook, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli wyrażonej zgody.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres ich publikacji, a w zakresie danych zgromadzonych przez urząd zgodnie z przepisami o archiwizacji.
  • Podanie  danych osobowych jest dobrowolne.
  • W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  • Posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na publikację wizerunku dziecka w formacie pdf do pobrania –  TUTAJ

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn