Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny cieszy się dużym zainteresowaniem!
15 lutego 2022, 15:33

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny cieszy się dużym zainteresowaniem!

wymien piec slajd

Od 26 stycznia trwa nabór wniosków na dotację na wymianę źródeł ciepła,
od tej pory to zadanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Mimo dużego zainteresowania warto zaznaczyć, że w budżecie gminy dalej
są pieniądze przeznaczone na ten cel. Osoby, które są zainteresowane dotacją prosimy o złożenie odpowiednich wniosków do dnia 28 lutego 2022 r.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny
ul. Wolności 87.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy
w Rędzinach. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy w Rędzinach pok. 16
lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy
w Rędzinach:  www.redziny.pl  w zakładce Formularze i wnioski oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

UWAGA!

  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu grzewczego.
  • Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest:
  1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji;
  2. Zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3.Realizacja inwestycji wymiany systemów grzewczych, które przyczynią się do popraw i ochrony środowiska, na zasadach
i w terminie określonym w niniejszym regulaminie.

Przy udzielaniu dofinansowania pod uwagę będą brane koszty poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

 

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której położony jest budynek lub lokal mieszkalny, w którym planuje się instalację ekologicznego systemu grzewczego;

2) posiadają pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości
na wykonanie inwestycji a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;

3) planują zdemontować tradycyjny węglowy kocioł rusztowy w istniejącym budynku mieszkalnym, który został oddany do użytkowania minimum 5 lat przed datą złożenia wniosku;

4) Nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła, włączone w instalację c.o., jak np. kocioł węglowy wraz
z gazowym, kocioł węglowy wraz z olejowym, wymiennik ciepła i kocioł. Dopuszcza się źródła pomocnicze np. dogrzewanie za pomocą kominka lub energii elektrycznej;

5) w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji nie zmienią źródła ciepła
na emitujące większą ilość zanieczyszczeń do powietrza (pyłu, CO2), pod rygorem zwrotu dotacji;

6) nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań właściciela/właścicieli budynku wobec Gminy Rędziny oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych – wg stanu na dzień złożenia wniosku.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest:

1) Złożenie wniosku o przyznanie dotacji;

2) Zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3) Realizacja inwestycji wymiany systemów grzewczych, które przyczynią się do poprawy i ochrony środowiska, na zasadach i w terminie określonym w niniejszym regulaminie.

 

Nie przyznaje się dotacji na:

1) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji);

2) zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu
lub budynku mieszkalnego;

3) zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła;

4) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych;

5) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników.

6) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

7) wykonanie instalacji w nowobudowanych obiektach; (tj. użytkowanych nie dłużej niż 5 lat od dnia prawomocnego zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania lub od dnia uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie),

8) zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne,

9) zmianę systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, oraz w budynkach mieszkalnych – posiadających odrębne źródło ogrzewania.

 

Regulamin dotacji znajduje się w uchwale nr 255/XLIII/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 r.

 

 

 

Link do uchwały: http://www.bip.redziny.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=298&x=15&y=6&n_id=2881

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wniosek o rozliczenie dotacji na wymianę źródła ciepła

Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła

Uchwała nr 255XLIII2021 – dotacja do wymiany źródeł ciepła


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn