Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny
20 lutego 2024, 17:57

LXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn.zm.) informuję, że 27 lutego 2024 roku (tj. wtorek) o godz. 15:00 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126 odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXVII sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Rędziny z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rędziny na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rędziny na lata 2024-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
 8. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2024r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku  lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku  z realizacją uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich ich  wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania tych usług.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Rędziny na lata 2024-2027.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych stanowiących własność Gminy Rędziny.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowościach Kościelec, Karolina i Madalin.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny w rejonie ulicy Piaskowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska w rejonie ulicy Srebrnej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny w rejonie ulic Wolności i Szkolnej.
 2. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 3. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 4. Zamknięcie obrad LXVIII Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Wyniki RG-427-LXVIII-2024

Wyniki RG-428-LXVIII-2024

Wyniki RG-429-LXVIII-2024

Wyniki RG-430-LXVIII-2024

Wyniki RG-431-LXVIII-2024

Wyniki RG-432-LXVIII-2024

Wyniki RG-433-LXVIII-2024

Wyniki RG-418-LXVIII-2024

Wyniki RG-419-LXVIII-2024

Wyniki RG-420-LXVIII-2024

Wyniki RG-421-LXVIII-2024

Wyniki RG-422-LXVIII-2024

Wyniki RG-423-LXVIII-2024

Wyniki RG-424-LXVIII-2024

Wyniki RG-425-LXVIII-2024

Wyniki RG-426-LXVIII-2024


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn