Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LX Sesja Rady Gminy Rędziny
6 czerwca 2023, 17:15

LX Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2023 roku (tj. wtorek ) o godz. 14,00 w Centrum Usług  Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności nr 126, odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LIX sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Raportu o Stanie Gminy za 2022 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2022 rok,
b) debata nad Raportem o Stanie Gminy Rędziny za 2022 rok,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2022 rok:
a) przedstawienie sprawozdań,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 roku,
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny dotycząca wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
d) Podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2022 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2022 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny w 2023 roku na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Osiedle.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług ,pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach a 2022 rok.
15. Poinformowanie radnych o złożonej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Rędziny za 2022 rok.
16. Poinformowanie radnych o złożonym przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury sprawozdaniu z działalności GOK i Biblioteki w Rędzinach za 2022 rok.
17. Poinformowanie radnych o złożonym sprawozdaniu z realizacji Programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 r.
18. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
19. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
20. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Wyniki do RG-375-LX-2023

Wyniki do RG-367-LX-2023

Wyniki do RG-368-LX-2023

Wyniki do RG-369-LX-2023

Wyniki do RG-370-LX-2023

Wyniki do RG-371-LX-2023

Wyniki do RG-372-LX-2023

Wyniki do RG-373-LX-2023

Wyniki do RG-374-LX-2023


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn