Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LVIII Sesja Rady Gminy Rędziny
14 lutego 2023, 17:41

LVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2022 roku (tj. wtorek ) o godz. 16,00 w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, odbędzie się LVIII Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LVI i LVII sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata                  2023-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 16. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 17. Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

 

Wyniki głosowania Uchwała Nr 347

Wyniki głosowania Uchwała Nr 348

Wyniki głosowania Uchwała Nr 349

Wyniki głosowania Uchwała Nr 350

Wyniki głosowania Uchwała Nr 351

Wyniki głosowania Uchwała Nr 352

Wyniki głosowania Uchwała Nr 353

Wyniki głosowania Uchwała Nr 354

Wyniki głosowania Uchwała Nr 355

Wyniki głosowania Uchwała Nr 356


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn