Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / L Sesja Rady Gminy Rędziny
21 czerwca 2022, 16:01

L Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 roku (tj. środa) o godz.14:00 odbędzie się L Sesja Rady Gminy Rędziny w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach ul. Wolności 126.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLVI, XLVII, XLVIII i XLIX sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za rok 2021:
a) przedstawienie sprawozdań,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok ,
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny dotycząca wykonania budżetu gminy za 2021 r.
d) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2021 r,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Rędziny,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2021 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, dot. ul. Sadowej w Koninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, dot. ul. Zbigniewa Herberta w Rędzinach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, dot. ul. Łódzkiej w Rudnikach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
15. Przyjęcie sprawozdania za 2021 rok z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata 2021-2027.
16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za rok 2021.
17. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
18. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
19. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy Rędziny

 

Kanał do oglądania obrad sesji: https://transmisjaobrad.info/channels/230/gmina-redziny

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn