Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku
22 lipca 2022, 10:21

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku

Konsultacje Społeczne

Na podstawie art. lOe, 30 ust.2 pkt. 1) i la) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079) oraz Uchwały Nr 249/XLI11/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii

Wójt Gminy Rędziny ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE
projektu Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku

Celem konsultacji jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w jego treści.

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 22 lipca 2022r. do 31 sierpnia 2022r.

Konsultacje prowadzone są zwłaszcza mieszkańcami Gminy Rędziny z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie Gminy Rędziny.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu strategii następuje wyłącznie z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w terminie konsultacji społecznych w następujący sposób:

  • pocztą na adres: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny (decyduje data wpływu doUrzędu),
  • w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ug@redziny.p lub za pośrednictwem systemu EPUAP: /v4e4hOkh44/SkrytkaESP

Za ważne uznaje się opinie i uwagi przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Nieprzekazanie formularza uwag w powyższym terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Rędziny.

 

W dniu 24.08.2022r. (środa) o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Rędziny w sali konferencyjnej (nr 21) odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku.

 

Projekt dokumentu podlega konsultacjom:

1)  z mieszkańcami Gminy Rędziny,

2)  z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie Gminy Rędziny,

3)  z sąsiednimi gminami w tym: Częstochowa, Kłomnice, Mstów, Mykanów i ich związkami,

4)  z Powiatem Częstochowskim,

5)  ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego,

6)  ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny”,

7)  ze Związkiem Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,

8)   ze Stowarzyszeniem do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego,

9)  z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu SRG Rędziny

Zarządzenie Wójta Gminy w_s konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Rędziny do konsultacji

Formularz zgłaszania uwag konsultacje SRG Rędziny

Strategia Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 r. – wersja po konsultacjach społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 r.

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn