Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Kolejny projekt unijny w naszych szkołach

Kolejny projekt unijny w naszych szkołach

1111

Urząd Gminy Rędziny pozyskał dofinansowanie unijne na realizację projektu pn. „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu”.

Wartość całkowitą projektu oszacowano na 424 350,00zł , z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 360 697,50 tys. zł. Urząd Gminy Rędziny pozyskał je w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Kościelcu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach – w terminie do końca czerwca 2023 r. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz nauczycieli. W ramach projektu przewidziano organizację zajęć dodatkowych dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, prowadzonych metodą eksperymentu oraz zajęć specjalistycznych i szkoleń dla nauczycieli doskonalących ich kompetencje. Ponadto przewidziano zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć.

Planowane efekty projekty:
– Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 22 osoby
– Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 2
– Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 22
– Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2
– Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 2
– Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w
programie – 220
– Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 19
– Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2
– Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2
– Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 187

informaca 1

 

ALt= Zdjęcie przedstawiające wysokie pomieszczenie z tablicą interaktywną na ścianie i mapę Afryki. Przed mapą stoją dzieci 3 dziewczynki i 3 chłopców z nauczycielką prowadzącą zajęcia. Wszyscy patrzą się na mapę. Pani prowadząca zajęcia stoi z przodu i omawia mapę Afryki.

3

Alt= Zdjęcie przedstawia chłopca siedzącego przy ławce szkolnej. Na ławce znajdują się koszyk z przyborami i karty. Chłopiec patrzy na kartkę na której znajduje się rysunki świnki Peppy i George. Pod każdym rysunkiem opisane jest ćwiczenie logopedyczne

1 2

Alt = Zdjęcie przedstawia dzieci zgromadzone przy ławce lekcyjnej. Na ławce znajduje się 5 pojemników plastikowych, 2 talerzyki na których narysowane są kolorowe pasy na obwodzie znajdują się kolorowe kulki.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn