Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rędziny w 2022r.
21 czerwca 2022, 17:52

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rędziny w 2022r.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Rędziny

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) Wójt gminy co roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy będą mogli wziąć udział nie tylko radni, ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Rędziny pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Rędziny za rok 2021 rozpatrywany będzie podczas sesji Rady Gminy Rędziny w dniu 29 czerwca 2022 r. godz. 14.00.

W załączeniu:

Raport o Stanie Gminy za 2021

Pisemne zgłoszenie mieszkańca gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rędziny za rok 2021 wraz ze wzorem listy podpisów oraz klauzulą informacyjną


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn