Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Informacja o odpadach
19 kwietnia 2022, 13:28

Informacja o odpadach

Gospodarka Odpadami

INFORMACJA O  MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY:

Podstawa prawna:  art. 3 ust. 2 pkt 9 ustaw z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888 t.j.)

 

 1. PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (W TYM PSZOK):

 

 • PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 1. Przemysłowa 7

42-274 Konopiska

 

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rędziny:

 

 • PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 1. Przemysłowa 7

42-274 Konopiska

 

 • H.U. PAVER Karol Sienkiewicz
 1. Sienkiewicza 58A

29-10 Włoszczowa

 

 • PAVER Sp. z o.o.

Kuzki 65

29-100 Włoszczowa

 

 • Strach i Synowie Sp. z o.o.
 1. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

 

 

 • Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie
 1. Radomska 12

42-200 Częstochowa

 

 • Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI
 1. Ogrodowa 64A

42-202 Częstochowa

 

 • PreZero Małopolska Sp. z o.o.

Oddział Częstochowa

 1. Dębowa 26/28

42-207 Częstochowa

 

 1. Odpady komunalne z terenu Gminy Rędziny zagospodarowane zostały w następujących instalacjach:

 

 • Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w Cz.P.K. w Sobuczynie,
  Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, w Instalacji MBP PZOM STRACH
  Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska, w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” Włoszczowa ul. Przedborska,
  Eko- Region Sp. z o.o. Kluczbork, Zakładzie MBP Remondis sp. z o.o Opole,
  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Radomsku.

 

 • Odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 02 01 poddane zostały kompostowaniu
  w Instalacji MBP PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska, Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów Dobra Energia
  w Jędrzejowie, Instalacja do przetwarzania (kompostowania) selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Kraków.

 

 • Odpady o kodzie 19 12 12 oraz 19 05 99 zostały zagospodarowane na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Sobuczynie, na Składowisku Odpadów w Lipiu Śląskim, w Zakładzie przetwarzania odpadów komunalnych Kępny Ług we Włoszczowie, w Przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej Sp. z o.o. ZUOK Radomsko, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu,
  w Zakładzie MBP Remondis Opole, na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., w EKO-REGION
  z o.o. instalacja do mechaniczna biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gortatowie.

 

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2021r. wyniósł 20,36 % w Gminie Rędziny (przy wymaganym 20%). Jednak obliczenia poziomu mogą ulec zmianie- po weryfikacji sprawozdania przez Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 72,42 %.

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 16,08 % według dotychczasowego wzoru. Natomiast zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska należało obliczyć poziom
według nowego wzoru dla 2020 i 2021 roku- w Gminie Rędziny wyniósł on odpowiednio 19,678% oraz 15,38%.

 

 1. Gmina Rędziny samodzielnie utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karolina 29 Sołectwo Kościelec, obok oczyszczalni ścieków.

PSZOK czynny jest dwa razy w tygodniu: w każdy wtorek od 10:30 do 14:30 oraz
w każdy piątek od 14:00 do 18:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK-a:

 1. Przeterminowane leki i chemikalia;
 2. Zużyte baterie i akumulatory,
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(kompletny);
 4. Odpady rozbiórkowe i budowlane;
 5. Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów, motocykli;
 6. Odpady zielone;
 7. Inne odpady niebezpieczne (kineskopy, żarówki, świetlówki, tusze itp.);
 8. Papier,
 9. Metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 10. Odpady wielkogabarytowe.
 11. Igły, strzykawki – powstałe w gospodarstwach domowych,
 12. Odzież i tekstylia.

 

Rodzaje odpadów nieodbieranych w PSZOK-u:

 1. Odpady zmieszane;
 2. Odpady remontowo-budowlane zawierające odpady niebezpieczne- papa, smoła, azbest;
 3. Odpady selektywne w ilościach lub rodzaju wskazującym na pochodzenie z działalności gospodarczej.

 

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać do PSZOK. Firma posiadająca wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  z terenu Gminy Rędziny: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI
  ul. Ogrodowa 64a, 42-200 Częstochowa.
 2. Raz w roku firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców Gminy Rędziny organizuje w ramach umowy z gminą odbiór z posesji odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz opon.
 3. Podmioty posiadające wpis do Rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Rędziny:

 

Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków  Wiesław Strach

 

ul. Bór 169,
42-200 Częstochowa
Strach i Synowie Sp. z o.o. ul. Bór 169, 42-200 Częstochowa
PreZero Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska
Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI

 

ul. Sadowa nr dz. 10, Wancerzów, 42-244 Mstów. Oddział Częstochowa. Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa
EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa
PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

PAVER Sp. z o.o.

 

Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa
PBI Sp. J.

 

ul. Al. Pokoju 48  42-200 Częstochowa

 

 

 1. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

L.p. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych odpadów* Numer kontaktowy
1. Firma Handlowo-Usługowa „Szymon”     Szymon Kożdoń ul. Lechonia 25 m.3

42-229 Częstochowa

folia po sianokiszonce, worki po nawozach  

516 703 128

2. PBI Sp. j. Ul. Aleja Pokoju 48

42-202 Częstochowa

Folia, sznurek oraz opony powstałe w gospodarstwach rolnych 34 365 68 88
3. PHU Bajor Andrzej ul. Sadowa 10

42-244 Wancerzów

 

Opony powstające   w gospodarce rolnej

722 28 28 28

 

*odpady przyjmowane odpłatnie

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn