Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / LV Sesja Rady Gminy Rędzin
22 listopada 2022, 18:02

LV Sesja Rady Gminy Rędzin

Sesja

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2022 roku (tj. wtorek ) o godz. 13:30 w Centrum Usług Społecznościowych, LV Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
 28. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 29. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 30. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn