Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny
23 maja 2023, 15:35

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę   na dzień 30 maja 2023 roku (wtorek)    o godz.14,00  w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, sala sesyjna.  posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

 

  Porządek posiedzenia:

—————————

  1. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług ,pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za 2022 rok.
  4. Zapoznanie się z  Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Rędziny za 2022 rok.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdania z działalności GOK i Biblioteki w Rędzinach za 2022 rok Gminy Rędziny za 2022 rok.
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.
  7. Zapoznanie się z Raportem z Wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniiza okres 01.01.2022 – 31.12.2022
  8. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn