Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej budujemy kolejne kilometry kanalizacji
20 kwietnia 2021, 14:57

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej budujemy kolejne kilometry kanalizacji

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

W 2021 roku gmina rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach – etap I oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina”. Roboty budowlane powinny się zakończyć jeszcze w tym roku.

logotypUE

Prace budowlane w terenie już trwają. Wybudowanych zostanie ponad 3300 m kanalizacji sanitarnej. Jeżeli chodzi o Kościelec to powstanie ona na ulicach: Żabiej, Krótkiej, Ogrodowej i Wiatrakowej. Z kolei w przypadku Rudnik skanalizowane zostaną ulice: Ogrodowa, Szkolna i Pocztowa. Ponadto na terenie Rudnik zaplanowane jest wykonanie drugiego przejścia pod linią kolejową.

Roboty realizuje firma „Probud” z Radomska, zwycięzca przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Urząd Gminy Rędziny. Ich zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku.

W ramach pozyskanego dofinansowania – oprócz środków na budowę kanalizacji – przyznano też zwrot części kosztów poniesionych na ukończoną w 2020 r. budowę docelowej oczyszczalni ścieków w Karolinie, która będzie w stanie oczyścić ścieki z całej gminy.

Wartość całego projektu to 7 928 027,67 zł, z czego wkład środków unijnych wynosi 3 999 443,69 zł. Inwestycja jest finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywania zasobów, działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT.

Celem projektu jest: zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Rędziny. Jego realizacja przyczyno się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń  przedostających się do wód i gleby na terenie objętym przedmiotową  inwestycją, a w konsekwencji do poprawy stanu środowiska naturalnego i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wyróżnić można też kilka celów szczegółowych

  • cel ekologiczny: redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa, a w efekcie poprawa jakości wód i tym samym zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków;
  • cel społeczno-zdrowotny: poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności gminy;
  • cel techniczno-organizacyjny: sprawnie funkcjonujący system usuwania ścieków sanitarnych, a tym samym uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze objętym projektem – tym samym w wyniku realizacji przedmiotowego projektu; nastąpi poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków przez mieszkańców;
  • cel formalno-prawny: spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej; w wyniku realizacji projektu nowa infrastruktura wodno-ściekowa będzie spełniała wymagania dyrektyw środowiskowych UE;
  • cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na terenie objętym budową kanalizacji.

Cele bezpośrednio wynikają z problemów aglomeracji oraz z czynników konkurencyjności płynących z analizy otoczenia społeczno-gospodarczego, a tym samym rozwiązują rzeczywiste problemy społeczności lokalnej.

Dzieki dofinansowaniu z Unii Europejskiej budujemy kolejne kilometry kanalizacji


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn