Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / DOTACJA DO WYMIANY STAREGO PIECA!
3 lipca 2023, 11:55

DOTACJA DO WYMIANY STAREGO PIECA!

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny w 2023 roku.

Na podstawie uchwały nr 373/LX/2023 Rady Gminy Rędziny z dnia
13 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu określającego procedury
i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny w 2023 roku na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne,

informuje, że nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpocznie
się z dniem 10.07.2023 r. i potrwa do dnia 11.08.2023 r.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny
ul. Wolności 87.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy
w Rędzinach. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy w Rędzinach pok. 16
lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy
w Rędzinach:  www.redziny.pl  w zakładce Formularze i wnioski oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Regulamin dotacji został uchwalony przez Radę Gminy Rędziny. Link do uchwały Rady Gminy Rędziny nr 373/LX/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.: https://www.bip.redziny.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=334&x=15&y=8&n_id=3725

UWAGA!

  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu grzewczego.
  • Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest:
  1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji;
  2. Zawarcie umowy o udzielenie dotacji;
  3. Realizacja inwestycji wymiany systemów grzewczych, które przyczynią się do popraw i ochrony środowiska, na zasadach i w terminie określonym w niniejszym regulaminie.

Przy udzielaniu dofinansowania pod uwagę będą brane koszty poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której położony jest budynek lub lokal mieszkalny, w którym planuje się instalację ekologicznego systemu grzewczego;

2) posiadają pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości
na wykonanie inwestycji a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;

3) planują zdemontować tradycyjny węglowy kocioł rusztowy w istniejącym budynku mieszkalnym, który został oddany do użytkowania minimum 5 lat przed datą złożenia wniosku;

4) Nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła, włączone w instalację c.o., jak np. kocioł węglowy wraz
z gazowym, kocioł węglowy wraz z olejowym, wymiennik ciepła i kocioł. Dopuszcza się źródła pomocnicze np. dogrzewanie za pomocą kominka lub energii elektrycznej;

5) w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji nie zmienią źródła ciepła
na emitujące większą ilość zanieczyszczeń do powietrza (pyłu, CO2), pod rygorem zwrotu dotacji;

6) nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań właściciela/właścicieli budynku wobec Gminy Rędziny oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych – wg stanu na dzień złożenia wniosku.

Kwota dofinansowania stanowi:

  1. a) do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł dla ogrzewania:

– gazowego przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego,

  1. b) do 30% kosztów, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł dla ogrzewania:

– przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła c.o. nowej generacji opalane ekogroszkiem – z mechanicznym lub automatycznym podawaniem paliwa stałego posiadającego stosowny atest (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”) oraz nie posiadającym rusztu do palenia ręcznego.

 

Nie przyznaje się dotacji na:

1) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji);

2) zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego;

3) zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła;

4) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych;

5) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników.

6) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

7) wykonanie instalacji w nowobudowanych obiektach; (tj. użytkowanych nie dłużej niż 5 lat od dnia prawomocnego zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania lub od dnia uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie),

8) zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne,

9) zmianę systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, oraz w budynkach mieszkalnych – posiadających odrębne źródło ogrzewania.

 

Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę pieca 2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn