Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Dla Mieszkańców / Urząd Stanu Cywilnego i sprawy obywatelskie

Urząd Stanu Cywilnego i sprawy obywatelskie

Do zadań referatu ds. obywatelskich należy w szczególności:

1. W zakresie spraw obywatelskich, należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji ludności w Rejestrze Mieszkańców i w Systemie Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO, w szczególności: zameldowanie obywateli polskich i cudzoziemców w miejscu pobytu stałego lub czasowego, przyjmowanie od obywateli zgłoszeń wyjazdu poza granice RP;

2) wydanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów;

3) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru RDO;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie swojej właściwości oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych;

5) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców;

6) współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów;

7) obsługa dowodów osobistych w systemie RDO, w szczególności przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty lub uszkodzeniu dowodu, unieważnianie dowodów osobistych

2. Z zakresu spraw obronnych w szczególności:

1) przygotowanie gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) opracowywanie (w składzie zespołu) dokumentów planistycznych, w tym kart realizacji zadań operacyjnych, określających przygotowania do działania i działanie organów gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) opracowanie i aktualizacja: planu operacyjnego, funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

4) sporządzanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej w zakresie przygotowania stanowiska kierowania dla organu wykonawczego gminy oraz stałego dyźuru;

5) opracowanie, aktualizacja i przesyłanie organom nadzoru i jednostko współdziałającym (we właściwym zakresie) informacji dotyczących elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym planu operacyjnego funkcjonowania gminy, stanowiska kierowania stałego dyżuru;

6) opracowywanie planów akcji kurierskiej

7) uruchamianie i przeprowadzanie akcji kurierskiej;

8) organizacja szkoleń w dziedzinie obronności;

9) sporządzanie programów szkolenia obronnego gminy na okresy trzyletnie z coroczną ich aktualizacją;

10) opracowanie i terminowe uzgodnienie z Wojewodą Śląskim rocznego planu szkolenia obronnego gminy oraz wykonywanie czynności zapewniających jego realizację, w tym przeprowadzenie zajęć ujętych w tym planie;

11) sporządzanie planów realizacji szkolenia obronnego oraz gromadzenie i posiadanie wszelkiej dokumentacji związanej z przeprowadzonym szkoleniem;

12) sporządzanie i przesyłanie sprawozdań realizacji szkolenia obronnego;

13) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem poboru.

3. Prowadzenie spraw świadczeń na rzecz obrony:

1) nakładanie i zdejmowanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony;

2) przygotowanie i przesyłanie właściwym organom danych niezbędnych do planowania obronnego, w tym do tworzenia bazy danych w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza oraz programu mobilizacji gospodarki

4. Z zakresu spraw obrony cywilnej w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem obrony cywilnej oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych na terenie gminy;

2) planowanie działań w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;

3) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;

4) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy;

5) organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej, a takze szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;

6) kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań;

7) ustalanie zadań w okresie obrony cywilnej instytucjom , podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działających na terenie gminy;

8) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pelnej realizacji zadań;

9) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej;

10) zapewnienie prawidłowej gospodarki sprzętu OC; prowadzenie gminnego magazynu sprzętu OC;

11) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń dla środowiska.

5. Z zakresu zarządzania kryzysowego w szczególności:

1) opracowanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Rędziny;

2) planowanie działań mających na celu: zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwanie ich skutków;

3) prowadzenie dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego.

6. Z zakresu informacji niejawnych w szczególności:

1) prowadzenie dziennika ewidencji dokumentów niejawnych oraz ich obiegu

7. Do zadań referatu ds. obywatelskich należy również prowadzenie spraw związanych z funduszem soleckim i obsługa zebrań wiejskich.

 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 103
pok. nr 3

Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 102
pok. nr 2

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – Jowita Terka

e-mail: obrona@redziny.pl
tel. wew. 101
pok. nr 1


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

  • DO
    data: 24.01.2022, wielkość: 22 kB, pobrań: 151
  • EL
    data: 24.01.2022, wielkość: 19 kB, pobrań: 144
  • USC
    data: 24.01.2022, wielkość: 20 kB, pobrań: 167
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn