Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy /
22 marca 2022, 17:41

XLVI Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 29 marca 2022 roku (tj. wtorek) o godz.15:00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLIV i XLV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2022r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom
z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
19. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
20. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
21. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Rędziny.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn